HISTORY OF POLITOLOGY OF RELIGION IN POLAND. А RESEARCH OVERVIEW

Authors

DOI:

https://doi.org/10.54561/prj1402219m

Keywords:

politology of religion, political science of religion, religion and politics, religious studies, sociology of religion, retrospective political science, Poland

Abstract

The aim of the article is to show the circumstances of birth and the development of research in the field of politology of religion in Poland. The presentation of this process includes information about researchers, research centers, publications, as well as scientific events - congresses and conferences, which formed the sub-discipline of religiology and political science to the greatest extent. Apart from factography, the article contains comments on the dominant trends and tendencies in research. In this context, the ways of explaining the politology of religion and its definitions are also presented.

References

Banek Kazimierz, „Fundamentalizm muzułmański i jego współczesne przejawy”, in: Religia – Polityka – Naród. Studia nad współczesną myślą polityczną, Łętocha Rafał (ed.), Zakład Wydawniczy „Nomos”, Kraków, 2010.

Banek Kazimierz, Główne problemy politologii religii, Nomos. Kwartalnik Religioznawczy, No. 34-36, 2001.

Banek Kazimierz, Politologia religii (zakres tematyczny, cele i perspektywy rozwoju), Pantheon, No. 2, 2007.

Banek Kazimierz, Politologia religii jako dziedzina badań religioznawczych, Przegląd Religioznawczy, No. 3-4 (193-194), 1999.

Banek Kazimierz, Politologia religii. Nowa dziedzina religioznawstwa: zakres tematyczny, cele i perspektywy rozwoju, Przegląd Religioznawczy, No. 3, 2003.

Bärsch Claus-Ekkehard, „Volk und Nation. Das Problem kollektiver Identität unter der Perspektive der Religionspolitologie“, in: Demokratie, Verfassung und Nation: Die politische Integration moderner Gesellschaften, Gebhardt Jürgen, Schmalz-Bruns Rainer (eds.), Nomos Verlagsgesellschaft mbH & Co. KG, Baden-Baden, 1994.

Burdziej Stanisław, Prezydenci Stanów Zjednoczonych wobec religii, Athenaeum. Polskie Studia Politologiczne, Vol. 18, 2007.

Busacchi Vinicio, On Daisaku Ikeda’s Interpretation of the Concept of Ōbutsu Myōgō and Its Consequences for Political Science, International Journal of Business and Social Science, Vol. 8, No.11, 2017.

Curanović Alicja, Czynnik religijny w polityce zagranicznej Federacji Rosyjskiej, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa, 2010.

Czynnik religijny w polityce wewnątrzpaństwowej i międzynarodowej na przełomie drugiego i trzeciego tysiąclecia. Wybrane problemy, Marczewska-Rytko Maria (ed.), Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej, Lublin, 2016.

Dębowski Tomasz R., Kościoły chrześcijańskie w Polsce wobec wybranych zagadnień międzynarodowych w latach 1989-2004, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław, 2011.

Drzonek Maciej, Między integracją a europeizacją. Kościół katolicki w Polsce wobec Unii Europejskiej w latach 1997-2003, Księgarnia Akademicka, Kraków, 2006.

Dudra Stefan, Kościół prawosławny na Ziemiach Zachodnich i Północnych Polski po II wojnie światowej, Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, Zielona Góra, 2004.

Dudra Stefan, Kwestia metropolity Dionizego jako element polityki państwa wobec Cerkwi prawosławnej w Polsce po drugiej wojnie światowej, Athenaeum. Polskie Studia Politologiczne, Vol. 24, 2010.

Dudra Stefan, Polski Autokefaliczny Kościół Prawosławny w obszarze polityki wyznaniowej oraz polityki narodowościowej Polski Ludowej i III Rzeczypospolitej, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa, 2019.

Frycz Karol S., Polska prawdziwa, wstęp i opracowanie Grott Olgierd, Księgarnia Akademicka, Kraków, 2014.

Furier Andrzej, Religie i Kościoły a władza i idee polityczne – historia i współczesność. Konferencja w UJ, Życie i Myśl, Vol. XLVI, No. 2 (438), 1998.

Gierycz M., Chrześcijaństwo i Unia Europejska. Rola religii w procesie integracji europejskiej, Wydawnictwo WAM, Kraków – Warszawa, 2008.

Gierycz Michał, Overcoming Reductionism. On „In-depth” Systems Analysis in the Political Science of Religion, Christianity – World – Politics, No. 23, 2019.

Gierycz Michał, Quid pro quo religii i polityki. O dawnym i współczesnym zapożyczaniu kategorii religijnych przez politykę w Europie, Athenaeum. Polskie Studia Politologiczne, Vol. 24, 2010.

Gierycz Michał, Sprawozdanie z konferencji Relacje religii i polityki jako przedmiot badań politologii, 30.11.2017–1.12.2017 r., Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Stosunki Międzynarodowe, Vol. 53, No. 4, 2017.

Gierycz Michał, Sprawozdanie z ogólnopolskiej konferencji naukowej „Religijne uwarunkowania polityki/polityczne uwarunkowania religii” Łagów Lubuski, 1–3.06.2017 r., Chrześcijaństwo – Świat – Polityka, No. 21, 2017.

Gładkowski Krzysztof, Can Interdisciplinarity Be Overcome in the Political Science of Re-ligion?, Christianity – World – Politics, No. 23, 2019.

Góra Dariusz, Łabędź Krzysztof, Pochyły Piotr, Polityka wyznaniowa. Perspektywa III RP, Wydawnictwo Naukowe Akademii Ignatianum w Krakowie, Kraków, 2019.

Góra-Szopiński Dariusz, Katolicka nauka społeczna jako wyzwanie dla politologii, Athenaeum. Polskie Studia Politologiczne, Vol. 24, 2010.

Górnicka Weronika, Husar Wioletta, Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Pokój/wojna – humanistyka wobec wyzwań współczesności”, Zielona Góra 18–19 listopada 2015 r., Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio K, Politologia, Vol. 22, No. 2, 2015.

Górnicka Weronika, Report from a nationwide scientific conference “The religious conditioning of politics/political determinants of religion”, Łagów, 1-3.06.2017, Przegląd Narodowościowy – Review of Nationalities, Vol. 7, 2017.

Górzna [Góra] Sylwia, Jan Paweł II wobec obecności islamu w Unii Europejskiej. Konteksty politologii religii, Wydawnictwo Akademii Pomorskiej w Słupsku, Słupsk, 2018.

Grela Joanna, The word of guest editor, Politics and Religion Journal, Vol. 6, No. 2, 2012.

Grochowina Sylwia, Kącka Katarzyna, Pusty tron. Wybór kardynała Josepha Aloisa Ratzingera na biskupa Rzymu w świetle prasy polskiej, Athenaeum. Polskie Studia Politologiczne, Vol. 24, 2010.

Grott Bogumił, “Od „totalizmu katolickiego” do „monoidei”. Czy w II Rzeczypospolitej zanosiło się na ustrój totalny?”, in: Różne oblicza nacjonalizmu, Grott Bogumił (ed.) Zakład Wydawniczy „Nomos”, Kraków, 2010.

Grott Bogumił, „’Polska prawdziwa’ Karola Stefana Frycza i ‘Prawdziwa niemieckość’ Friedricha Langego. Dwa systemy wartości i dwie wizje uprawiania polityki”, in: Implementacja zasad religijnych w sferze politycznej, Michalak Ryszard (ed.), series: „Politologia religii” [Vol. 3], Pracownia Badań nad Mniejszościami Narodowymi i Etnicznymi – Instytut Politologii – Uniwersytet Zielonogórski & Morpho, Zielona Góra, 2016.

Grott Bogumił, Profesor Leon Halban jako badaczneopogaństwa niemieckiego i prekursor politologii religii w Polsce (w czterdziestą piątą rocznicę zgonu), https://konserwatyzm.pl/profesor-leon-halban-jako-badacz-neopoganstwa-niemieckiego-i-prekursor-politologii-religii-w-polsce-w-czterdziesta-piata-rocznice-zgonu/ (accessed 27.07.2020)

Grott Bogumił, Religia, Kościół, etyka w ideach i koncepcjach prawicy polskiej, Zakład Wydawniczy Nomos, Kraków, 1993.

Halban Leon, Mistyczne podstawy narodowego socjalizmu, Lublin, 1946.

Halban Leon, Religia w III Rzeszy, Lwów, 1936.

Husar-Poliszuk Wioletta, Secler Bartłomiej, Ślusarczyk Piotr S., Polityka wyznaniowa. Konteksty innych polityk publicznych. Austria, Katalonia, Polska, series: „Politologia religii” [Vol. 8], Pracownia Badań nad Mniejszościami Narodowymi i Etnicznymi – Instytut Politologii – Uniwersytet Zielonogórski & Morpho, Zielona Góra, 2018.

Ile Kościoła w polityce, ile polityki w Kościele, Burgoński Piotr, Sowiński Sławomir (eds.), Księgarnia Św. Jacka, Katowice, 2009.

Inerhofer Ian, A short portrait the development of the ‘Political Science of Religion’ in German-speaking countries, Politics and Religion Journal, Vol. 2, No. 1, 2008.

Jarosz Tadeusz, Ecclesial Politology: in Search of an Adequate Perspective of Viewing the Church in Political Studies, Christianity – World – Politics, No. 23, 2019.

Jevtić Miroljub, 25 Years of Politology of Religion, Christianity – World – Politics, No. 23, 2019.

Jevtić Miroljub, Political Relations and Religion, Center for the Study of Religion and Reli-gious Tolerance, Belgrade, 2011.

Jevtić Miroljub, Political Science and Religion, Politics and Religion Journal, Vol. 1, No. 1, 2007.

Jevtić Miroljub, Religija i politika – uvod u politikologiju religije, Institut za političke studije i Fakultet političkih nauka, Beograd, 2002.

Jevtić Miroljub, Religion and Power – Essays on Politology of Religion, Center for the Study of Religion and Religious Tolerance, Belgrade, 2008.

Jevtić Miroljub, The Problems of Politology of Religion, Center for the Study of Religion and Religious Tolerance, Belgrade, 2012.

Kiec Olgierd, „Kościół Ewangelicko-Augsburski w Polsce wobec przełomu 1956 roku”, in: Polski protestantyzm w czasach nazizmu i komunizmu, Kłaczkow Jarosław (ed.), Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń, 2009.

Kościoły, polityka, historia: ze studiów nad problemami mniejszości wyznaniowych w Polsce w XX i XXI wieku, Dudra Stefan, Kiec Olgierd (eds.), Wydawnictwo Naukowe „Semper”, Warszawa, 2009.

Kowalczyk Krzysztof, Partie i ugrupowania parlamentarne wobec Kościoła katolickiego w Polsce w latach 1989-2011, Wydawnictwo Zapol, Szczecin, 2012.

Kowalczyk Krzysztof, W walce o „rząd dusz”. Polityka władz państwowych wobec Kościoła katolickiego na Pomorzu Zachodnim w latach 1945-1956, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin, 2003.

Krzysztofek Katarzyna, Położenie prawne i działalność nierzymskokatolickich Kościołów i związków wyznaniowych w Krakowie w latach 1945-1970, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków, 2018.

Kulska Joanna, Ewolucja miejsca i roli czynnika religijnego w stosunkach międzynarodowych, Stosunki Międzynarodowe – International Relations, Vol. 45, No. 1, 2012.

Kulska Joanna, Między sacrum i profanum. Rola czynnika religijnego w rozwiązywaniu konfliktów i budowaniu pokoju, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole, 2019.

Lazin Fred, The changing context of Jews in American politics – 1930s to the Trump era, Christianity – World – Politics, No. 23, 2019.

Leszczyński Paweł A., O nową klasyfikację modeli relacji między państwem a związkami wyznaniowymi, Przegląd Prawa Publicznego, No. 7-8 (53-54), 2011.

Łażewska Dorota, 4th International Religious Studies Congress “Religion and socio-political transformations of contemporary world”. Polish Naval Academy Gdynia 17–20 June 2015, Journal of Modern Science, Vol. 26, No. 3, 2015.

Łemkowie, Bojkowie, Rusini: historia, współczesność, kultura materialna i duchowa, Dudra Stefan and others (eds.), Łemkowski Zespół Pieśni i Tańca „Kyczera”, Legnica – Zielona Góra, 2007.

Łemkowie, Bojkowie, Rusini: historia, współczesność, kultura materialna i duchowa, Dudra Stefan and others (eds.), Vol. II, „Druk-Ar", Głogów, 2009.

Łemkowie, Bojkowie, Rusini: historia, współczesność, kultura materialna i duchowa, Dudra Stefan and others (eds.), Vol. III, „Druk-Ar", Głogów, 2010.

Łętocha Rafał, „Solidaryzm chrześcijański w ujęciu Leopolda Caro”, in: Religia – Polityka – Naród. Studia nad współczesną myślą polityczną, Łętocha Rafał (ed.), Zakład Wydawniczy „Nomos”, Kraków, 2010.

Łętocha Rafał, Katolicyzm a idea narodowa. Miejsce religii w myśli obozu narodowego lat okupacji, Fundacja Servire Veritati Instytut Edukacji Narodowej, Lublin, 2002.

Łętocha Rafał, Religia i polityka w ponowoczesnym świecie. Uwagi na temat wzajemnych relacji, Przegląd Religioznawczy, No. 4 (242), 2011.

Łętocha Rafał, Religie i kościoły a władza i idee polityczne: historia i współczesność, Acta Universitatis Iagellonicae, Vol. XV, No. 6 (222), 1998.

Macała Jarosław, Polska katolicka w myśli politycznej II RP, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń, 2005.

Maj Dorota, Aksiuto Kamil, Statewide Scientific Conference ‘Political Science of Religion’, Lublin 10–11 May 2017, Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio K, Politologia, Vol. 24, No. 1, 2017.

Maj Dorota, Pomarański Marcin, Report from the National Scientific Conference ‘New Social Movements’ (11–12 May 2016, Lublin, Poland), Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio K, Politologia, Vol. 23, No. 1, 2016.

Marczewska-Rytko Maria, „Sprzężenia religii i polityki jako problem badawczy politologii”, in: Problemy badawcze i metodologiczne politologii w Polsce, Chodubski Andrzej J., Malinowski Marek J. (eds.), Gdańsk, 2006.

Marczewska-Rytko Maria, Relations between politics and religion as a challenge to political scientists, Teka Komisji Politologii i Stosunków Międzynarodowych Oddziału Lubelskiego PAN, Vol. 1, 2006.

Marczewska-Rytko Maria, Religia i polityka w globalizującym się świecie, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin, 2010.

Mazurkiewicz Piotr, Ptaszek Robert T., Młyńczyk Łukasz, Polityka wyznaniowa. Perspektywa Unii Europejskiej, series: „Politologia religii” [Vol. 6], Pracownia Badań nad Mniejszościami Narodowymi i Etnicznymi – Instytut Politologii – Uniwersytet Zielonogórski & Morpho, Zielona Góra, 2018.

Mazurkiewicz Piotr, Turcja – w Europie czy z Europą?, Warszawskie Studia Teologiczne, Vol. 19, 2006.

Mazurkiewicz Piotr, What Should a Political Scientist Know About Religion?, Christianity – World – Politics, No. 23, 2019.

Michalak Ryszard, „Państwo, Cerkiew i Kościół Rzymskokatolicki w Rosji w 2002 roku. Tajny raport „O ekstremizmie religijnym w Federacji Rosyjskiej”, in: W kręgu historii, prawa i nauki o polityce, Hładkiewicz Wiesław (ed.), Zielona Góra, 2004.

Michalak Ryszard, „Politologia religii”, in: Leksykon wiedzy politologicznej, Marszałek-Kawa Joanna, Plecka Danuta (eds.), Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń, 2018.

Michalak Ryszard, Czynnik religijny w procesie kształtowania nowego wymiaru nordyckiej wspólnoty kulturowej, Roczniki Kulturoznawcze, Vol. 8, No. 4, 2017.

Michalak Ryszard, Kościoły protestanckie i władze partyjno-państwowe w Polsce (1945-1956), Wydawnictwo Naukowe „Semper”, Warszawa, 2002.

Michalak Ryszard, Politologia religii – nowe wyzwania i perspektywy badań. (Referat wygłoszony 19.06.2015 podczas IV Międzynarodowego Kongresu Religioznawczego w Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni), on-line: https://www.academia.edu/15889173/Politologia_religii_nowe_wyzwania_i_per-spektywy_bada%C5%84 (accessed 27.07.2020)

Michalak Ryszard, Politologia religii – w poszukiwaniu definicji. Referat wygłoszony podczas konferencji „Politologia religii” 10 maja 2017 r. w Lublinie (UMCS).

Michalak Ryszard, Polityka wyznaniowa państwa polskiego wobec mniejszości religijnych w latach 1945-1989, Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, Zielona Góra, 2014.

Michalak Ryszard, Powrót koncepcji Trzeciego Rzymu, Doctrina. Międzynarodowy Przegląd Humanistyczny, No. 1, 2004.

Michalak Ryszard, Totalitarny islamizm czy totalny islam? Irracjonalny lęk czy uzasadniony strach? Mirosława Sadowskiego integralna i kontekstowa analiza szariatu, Studia nad Autorytaryzmem i Totalitaryzmem, Vol. 41, No. 3, 2019.

Młyńczyk Łukasz, Political Science Concerning Religion in the Perspective of Moderate Methodological Naturalism, Athenaeum. Polish Political Science Studies, Vol. 60, 2018.

Myśl społeczna wielkich religii świata, Marczewska-Rytko Maria, Olszewski Edward (eds.), Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin, 2013.

Napierała Paulina, Analyzing the influence of the American Religious Right on U.S. foreign policy and international relations: theoretical, methodological and empirical approach, Humanities and Social Sciences Review, Vol. 8, No. 2, 2018.

Napierała Paulina, Religia i polityka w USA. Faith-based initiatives w okresie prezydentury G.W. Busha, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków, 2013.

Nierzymskokatolickie Kościoły chrześcijańskie we współczesnej Polsce, Winnicki Zdzisław J., Dębowski Tomasz (eds.), Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń, 2007.

Nowe ruchy społeczne, Marczewska-Rytko Maria, Maj Dorota (eds.), Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej, Lublin, 2017.

Paszko Artur, O Katolickie Państwo Narodu Polskiego. Inspiracje katolickie w ideach politycznych Grupy „Szańca" i Konfederacji Narodu, Zakład Wydawniczy „Nomos", Kraków, 2002.

Paszko Artur, Politologia religii, Przegląd Religioznawczy, No. 3-4 (189-190): Leksykon religioznawczy L-Z, 1998.

Pietrzak Michał, Prawo wyznaniowe, Wydawnictwo PWN, Warszawa, 2013.

Polak Ryszard, Kościół katolicki i neopogaństwo niemieckie w myśli Leona Halbana, Studia nad Autorytaryzmem i Totalitaryzmem, Vol. 41, No. 3, 2019.

Polegkyi Oleksii, Report from the 24th World Congress of Political Science (23–28 July 2016, Poznań, Poland), Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio K, Politologia, Vol. 23, No. 1, 2016.

Politologia religii, Marczewska-Rytko Maria, Maj Dorota (eds.), Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej, Lublin, 2018.

Polityczne uwarunkowania religii – Religijne uwarunkowania polityki, Dudra Stefan, Michalak Ryszard, Młyńczyk Łukasz (eds.), series: „Politologia religii” [Vol. 4], Pracownia Badań nad Mniejszościami Narodowymi i Etnicznymi – Instytut Politologii – Uniwersytet Zielonogórski & Morpho, Zielona Góra, 2017.

Polityka jako wyraz lub następstwo religijności, Michalak Ryszard (ed.), series: „Politologia religii” [Vol. 2], Pracownia Badań nad Mniejszościami Narodowymi i Etnicznymi – Instytut Politologii – Uniwersytet Zielonogórski & Morpho, Zielona Góra, 2015.

Polityka wyznaniowa. Wschodnia i ekumeniczna perspektywa eklezjalna, Dudra Stefan, Król-Mazur Renata, Maj Dorota (eds.), series: „Politologia religii” [Vol. 7], Pracownia Badań nad Mniejszościami Narodowymi i Etnicznymi – Instytut Politologii – Uniwersytet Zielonogórski & Morpho, Zielona Góra, 2018.

Pomarański Marcin, Współczesny amerykański fundamentalizm protestancki, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin, 2013.

Potocki Robert, Europa Josepha Ratzingera, Athenaeum. Polskie Studia Politologiczne, Vol. 23, 2010.

Potz Maciej, Perspektywy badawcze politologii religii, Studia Religiologica, Vol. 52, No. 4, 2019.

Potz Maciej, Political Science of Religion. Theorising the Political Role of Religion, Palgrave Macmillan, Cham, Switzerland, 2020.

Potz Maciej, Religious Doctrine as a Factor of Stability of Political Systems. A Study of two North American Theocracies, Politics and Religion Journal, Vol. 7, No. 2, 2013.

Potz Maciej, Teokracje amerykańskie. Źródła i mechanizmy władzy usankcjonowanej religijnie, series: „Politologia Religii”, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, 2016.

Problem ładu politycznego. Eseje o myśli Erica Voegelina, Czarnecki Michał J., Miętek Agata (eds.), Centrum Myśli Jana Pawła II, Teologia Polityczna, Warszawa, 2010.

Prostak Rafał, Credobaptism and religious policy. Separation of church and state, freedom of religion, and religious tolerance in the writings of the early Baptists, Christianity – World – Poli-tics, No. 24, 2020.

Przedchrześcijańskie korzenie nazizmu czyli dusza niemiecka w świetle filozofii i religioznawstwa, Grott Bogumił, Grott Olgierd (eds.), Wydawnictwo von Borowiecky, Radzymin, 2018.

Ratke-Majewska Anna, Rogowski Waldemar, Kościół katolicki wobec autorytaryzmu i integryzmu. Przypadek Hiszpanii, Chile i Bractwa św. Piusa X, series: „Politologia Religii”, Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, Zielona Góra, 2019.

Religia chrześcijańska a idee polityczne, Grott Bogumił (ed.), Zakład Wydawniczy Nomos, Kraków, 1998.

Religia i konserwatyzm: sprzymierzeńcy czy konkurenci?, Mazurkiewicz Piotr, Sowiński Sławomir (eds.), Ossolineum, Wrocław, 2003.

Religia i polityka na obszarze Europy Wschodniej, Kaukazu i Azji Centralnej, Stępniewski Tomasz (ed.), series: „Studia Wschodnie Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej”, Lublin–Warszawa, 2013.

Religia i polityka, Grott Bogumił (ed.), Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków, 2000.

Religia i polityka. Zarys problematyki, Burgoński Piotr, Gierycz Michał (eds.), Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa, 2014.

Religia w konfliktach etnicznych we współczesnym świecie, Szabaciuk Andrzej, Wybranowski Dariusz, Zenderowski Radosław (eds.), Vol. 2: Afryka i Azja, Wydawnictwo KUL, Lublin, 2016.

Religia w polityce światowej. Dylematy narodowe i międzynarodowe, Gizicki Wojciech (ed.), series: „Studia Sądecko-Lubelskie”, Instytut Sądecko-Lubelski, Lublin, 2013.

Religia w stosunkach międzynarodowych, Solarz Anna M., Schreiber Hanna (eds.), Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa, 2012.

Religijne determinanty polityki, Michalak Ryszard (ed.), series: „Politologia religii” [Vol. 1], Pracownia Badań nad Mniejszościami Narodowymi i Etnicznymi – Instytut Politologii – Uniwersytet Zielonogórski & Morpho, Zielona Góra, 2014.

Sadowski Mirosław, Islam. Religia i prawo, Wolters Kluwer Polska, Warszawa, 2017.

Siewierska-Chmaj Anna, Religia a polityka. Chrześcijaństwo, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa, 2013.

Skorek Artur, Partie religijne w systemie politycznym Izraela, Politeja, No. 7, 2007.

Solarz Anna M., Jakie znaczenie ma religia? Religia w badaniu stosunków międzynarodowych, Stosunki Międzynarodowe – International Relations, Vol. 53, No. 4, 2017.

Solarz Anna M., Sprawozdanie z XVII Konferencji Instytutu Stosunków Międzynarodowych WNPiSM Uniwersytetu Warszawskiego i Księży Werbistów ‘Sacrum i profanum we współczesnym świecie’, pt. Religia – Naród – Tożsamość, Stosunki Międzynarodowe, Vol. 53, No. 4, 2017.

Speidl Bianka, Overview of the international conference ‘Secularism as a challenge for poli-tics and political science’, Warsaw, 12-13 December 2019, Christianity – World – Politics, No. 24, 2020.

Społeczeństwo – Państwo – Kościół (1945-2000). Materiały z ogólnopolskiej konferencji naukowej, Szczecin 15-16 VI 2000 r., Kawecki Arkadiusz, Kowalczyk Krzysztof, Kubaj Artur (eds.), Stowarzyszenie Absolwentów Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin, 2000.

Strnad Grażyna, Chrześcijaństwo w Korei Północnej – polityczne wyzwanie dla komunistycznego państwa dżucze, Athenaeum. Polskie Studia Politologiczne, Vol. 24, 2010.

Suchodolski Bogdan, Dusza niemiecka w świetle filozofii, Poznań, 1945.

Sulkowski Mariusz, Pół wieku diaspory tureckiej w Niemczech. Społeczność turecka w Republice Federalnej Niemiec – procesy migracji i integracji po 1961 roku, Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa, 2012.

Sulkowski Mariusz, Secular Republic and the Old Order – Mustafa Kemal Atatürk and Turkish identity, Przegląd Narodowościowy – Review of Nationalities, Vol. 9, 2019.

Szabaciuk Andrzej, Wybranowski Dariusz, Zenderowski Radosław (eds.), Religia w konfliktach etnicznych we współczesnym świecie, Vol. 1: Zagadnienia teoretyczne. Europa i obszar poradziecki, Wydawnictwo KUL, Lublin, 2016.

Szlachta Bogdan, „Konteksty narodzin chrześcijańskiej refleksji politycznej (wprowadzenie do badań)”, in: Religia – Polityka – Naród. Studia nad współczesną myślą polityczną, Łętocha Rafał (ed.), Zakład Wydawniczy „Nomos”, Kraków, 2010.

Szlachta Bogdan, Odsłony polityki. III Ogólnopolski Kongres Politologii w Krakowie, Politeja, Vol. 36, No. 4, 2016.

Szydzisz Marcin, Religijne wymiary konfliktu izraelsko-palestyńskiego, Wschodnioznawstwo, Vol. 6, 2012.

Szyszlak Tomasz J., Stosunki państwa z Kościołami (zjednoczeniami religijnymi) we współczesnej Rosji, Wschodnioznawstwo, Vol. 1, 2007.

Świder Małgorzata, Góra Sylwia, Springer Beata, Muzułmanie i islam w Niemczech – perspektywa polityczna, prawna i kulturowa, Księgarnia Akademicka, Kraków, 2019.

Tomasiewicz Jarosław, „Narodowe Odrodzenie Polski i jego wizja „Katolickiego Państwa Narodu Polskiego” jako uwspółcześniona wersja narodowego radykalizmu”, in: Różne oblicza nacjonalizmu, Grott Bogumił (ed.), Zakład Wydawniczy „Nomos”, Kraków, 2010.

Uertz Rudolf, Chrześcijaństwo i Europa. O stosunku religii i polityki w kontekście europejskim, Athenaeum. Polskie Studia Politologiczne, Vol. 24, 2010.

Urban Kazimierz, Mniejszości religijne w Polsce po II wojnie światowej. Szkice i materiały (oprac. Czesław Bywalec), Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków, 2012.

Wardęga Joanna, Mao Zedong in present-day China – forms of deification, Politics and Re-ligion Journal, Vol. 6, No. 2, 2012.

Wiedza religioznawcza w badaniach politologicznych, Grott Bogumił, Grott Olgierd (eds.), Wydawnictwo von Borowiecky, Radzymin, 2015.

Wielomski Adam, W poszukiwaniu Katechona. Teologia polityczna Carla Schmitta, Wydawnictwo Von Borowiecky, Radzymin, 2016.

Wojna/pokój – humanistyka wobec wyzwań współczesności, Sapeńko Roman, Pochyły Piotr (eds.), Morpho, Zielona Góra, 2017.

Woźniak-Bobińska Marta, Współczesna diaspora asyryjsko-aramejska w Szwecji, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, 2018.

Zarzycki Zdzisław, Katedra Prawa Kościelnego i Wyznaniowego Uniwersytetu Jagiellońskiego w latach 1945-2003, Studia z Prawa Wyznaniowego, Vol. 7, 2004.

Zasuń Anna, Polityczny islam. Między religią polityczną a instrumentalizacją religii w polityce, Wydawnictwo Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie, Częstochowa, 2018.

Zenderowski Radosław, Etnicyzacja religii i sakralizacja etnosu: nacjonalizm w Europie Środkowo-Wschodniej, Athenaeum. Polskie Studia Politologiczne, Vol. 24, 2010.

Zenderowski Radosław, Michalak Ryszard, Polityka wyznaniowa. Aspekty teoretyczne i egzemplifikacje, series: „Politologia religii” [Vol. 5], Pracownia Badań nad Mniejszościami Narodowymi i Etnicznymi – Instytut Politologii – Uniwersytet Zielonogórski & Morpho, Zielona Góra, 2018.

Zenderowski Radosław, Religia a tożsamość narodowa i nacjonalizm w Europie Środkowo-Wschodniej. Między etnicyzacją religii a sakralizacją etnosu (narodu), Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław, 2011.

Zuba Krzysztof, The Political Strategies of the Catholic Church in Poland, Religion, State & Society, Vol. 38, No. 2, 2010.

“Wer Religion verkennt, erkennt Politik nicht”. Perspektiven der Religionspolitologie, Bärsch Claus-Ekkehard, Berghoff Peter, Sonnenschmidt Reinhard (eds.), Verlag Königshausen & Neumann, Würzburg, 2004.

Downloads

Published

2022-12-03

How to Cite

Michalak, R. (2022). HISTORY OF POLITOLOGY OF RELIGION IN POLAND. А RESEARCH OVERVIEW. Politics and Religion Journal, 14(2), 219–262. https://doi.org/10.54561/prj1402219m