"ANCIENT CHINESE THOUGHT, MODERN CHINESE POWER"

  • Hang Lin Institute for Cultural Studies of East and South Asia – Sinology, University of Würzburg, Germany;

References

DuBois, Thomas David, Religion and the Making of Modern East Asia, Cambridge University Press, Cambridge, 2011.
Goossaert, Vincent, and Palmer, David A., The Religious Question in Modern China, The University of Chicago Press, Chicago & London, 2007.
Wang Rihua, Gudai Zhongguo de zhengzhi baquanlun: jianping ‘‘‘zhanguo ce’ de baquan sixiang ji qidi’’ (The Theory of Political Hegemony in Ancient China: Discussing ‘‘Hegemony in The Stratagems of the Warring States’’), Guojizhengzhi kexue (Quarterly Journal of International Politics), vol. 3, Beijing, 2009,.
Xu Jin, Zai Rujia de liangduan: jianping ‘‘Xunzi de guoji zhengzhi sixiang ji qishi’’ (The Two Poles of Confucianism: Discussing ‘‘Xunzi’s Thoughts on International Politics and Their Implications’’), Guoji zhengzhi kexue (Quarterly Journal of International Politics), vol. 3, Beijing, 2009.
Yan Xuetong, Jiejian xianqin sixiang chuangxin guoji guanxi lilun (Drawing on Pre-Qin Thought To Create International Relations Theory), Guoji zhengzhi kexue (Quarterly Journal of International Politics), vol. 3, Beijing, 2009.
Yan Xuetong and Xu Jin, eds., Zhongguo xianqin guojiajian zhengzhi sixiang xuandu (Pre-Qin Chinese Thought on Foreign Relations), Fudan University Press,
Shanghai, 2008.
Yan Xuetong and Xu Jin, eds., Wangba tianxia sixiang ji qidi (Thoughts on World Leadership and Their Implications), Shijie zhishi chubanshe, Beijing, 2009.
Yang Qianru, Dui xianqin guojiajian zhengzhi sixiang de sikao: jianping ‘‘xianqin guo- jiajian zhengzhi sixiang de yitong jiqi qishi’’ (Reflections on Pre-Qin
Interstate Political Thought: Discussing ‘‘Pre-Qin Thought on Interstate Relations: Similarities, Differences and Inspiration”), Guoji zhengzhi kexue (Quarterly Journal of International Politics), vol. 3, Beijing, 2009.
Yu, Anthony C., State and Religion in China, Open Court, Chicago, 2005.
Published
2017-01-10
Section
REVIEWS, CRITICAL VIEWS AND POLEMICS